ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT

REGULAMENTUL / METODOLOGIA DE AVIZARE A DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE DIN DOMENIUL TURISMULUI

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 591/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism, toate proiectele care urmează să fie finanţate vor obţine de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT, avizul de specialitate privind oportunitatea investiţiei din punct de vedere turistic pentru documentaţiile tehnico-economice întocmite.

În acest scop, se constituie la sediul INCDT Comisia de avizare a documentaţiilor tehnico-economice.

Avizul de specialitate al INCDT precede şi constituie o condiţie în vederea obţinerii avizului Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe documentaţiile tehnico-economice întocmite.

 

Capitolul II

Obiectul avizării

 

Avizul de specialitate al INCDT se emite pentru documentaţii tehnico-economice privind dezvoltarea turistică, precum:

 • studii de prefezabilitate;

 • studii de fezabilitate;

 • proiecte tehnice;

 • detalii de execuţie pentru proiecte de investiţii noi / documentaţii pentru intervenţii la construcţii existente.

 

Capitolul III

Procedura de avizare

 

În vederea emiterii avizului de specialitate al INCDT, se vor prezenta:

 • cererea de solicitare a avizului din partea beneficiarului;

 • documentaţiile întocmite în conformitate cu conţinutul cadru stipulat în Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008;

 • prezentarea unei analize de către beneficiar a capacităţii proprii de cazare în arealul de referinţă, respectiv a listei structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau alimentaţie publică, conform Hotărârii Guvernului României nr. 591/2011;

 • documentaţiile astfel întocmite se depun la sediul INCDT şi în format electronic.

 

Comisia de avizare a documentaţiilor tehnico-economice din cadrul INCDT va avea în vedere următoarele elemente şi criterii privind necesitatea şi oportunitatea investiţiilor:

 • amplasarea obiectivului într-un UAT cu potenţial turistic – se va face trimitere la PATN Secţiunea VI Zone cu resurse turistice;

 • amplasarea UAT într-un areal cu potenţial turistic;

 • accesibilitatea spre obiectiv sau zonă; existenţa în localitate a infrastructurii (drumuri de acces) necesare circulaţiei turistice şi implicit dezvoltării turismului;

 • prezenţa structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare, alimentaţie, tratament sau agrement, care să susţină o activitate turistică;

 • modul de valorificare actuală a potenţialului turistic din localitate, cu referire la circulaţia turistică pe ultimii 3-4 ani;

 • condiţiile restrictive privind amplasarea obiectivului sau UAT în raport cu o arie naturală protejată sau în vecinătatea unor monumente incluse pe Lista Monumentelor Istorice sau monumente UNESCO;

 • existenţa unor factori naturali de risc în UAT sau zonă, în raport cu PATN Secţiunea V Zone cu risc natural (Legea 575/2001);

 • amplasarea obiectivului în raport cu zonele de protecţie hidrogeologice şi sanitare a factorilor naturali terapeutici;

 • prevederi privind exploatarea raţională a factorilor naturali terapeutici, inclusiv în raport cu rezervele omologate;

 • existenţa în zonă a unei echipări tehnico-edilitare care să asigure funcţionarea activităţii de turism şi a obiectivului propus spre amenajare;

 • respectarea principiilor privind dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a staţiunilor turistice atestate sau a unor zone cu potenţial turistic care pot deveni în perspectivă staţiuni turistice;

 • alte restricţii impuse de statutul de staţiune turistică, dacă obiectivul care face obiectul documentaţiei tehnico-economice este amplasat pe teritoriul unei staţiuni turistice atestată prin HG;

 • respectarea prevederilor certificatului de urbanism şi încadrarea în prevederile Planului Urbanistic General, Planului Urbanistic Zonal sau Planului Urbanistic de Detaliu;

 • pentru proiectele privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, documentaţia trebuie sa respecte Legea pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România” (Legea 526/2003).

 

 

Capitolul IV

Dispoziţii finale

 

Avizul se emite în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete la sediul INCDT.

Contravaloarea avizului se achită de beneficiar odată cu depunerea documentaţiei la sediul INCDT.

Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact